Uvjeti pružanja usluga / prodaje

UVJETI PRODAJE

 

Ovim Uvjetima prodaje robe B design, obrt za uređenje vl. Božidar Miklobušec (dalje prodavatelj) definira uvjete, prava i obveze koje imaju uzajamno prodavatelj i kupac pri kupovini/prodaji robe u cjelokupnom postupku naručivanja, plaćanja, otpreme, dostave, te eventualnih povrata i reklamacija robe odnosno raskida ugovora za naručenu robu putem portala SERVIS-HR.

Sve odredbe Uvjeta poslovanja zajedno s cjelokupnom ponudom artikala na web stanicama prodavatelja, obavjestima navedenim u rubrikama "Načini plaćanja", "Dostava"te elektronski, puteminterneta s web stranice (od kupca)formirana narudžba i od prodavatelja formirana ponuda (na isti način) predstavljaju pismenu prethodnu obavjest kupcu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Pod kupcem podrazumijevamo svaku pravnu i fizičku osobu koja, u skladu sa svim prethodno navedenim uvjetima i uputama, naruči barem jedan proizvod putem interneta, popuni elektronski formular za narudžbu i pošalje ga prodavatelju, a nije maloljetna ili osoba djelomične poslovne sposobnosti.

 

NARUČIVANJE

 

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac potvrdi predračun/narudžbu koju dobije nakon unosa podataka o željenoj narudžbi.

Prodavatelj, po zaprimanju narudžbe, kontaktira kupca i provjerava istinitost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi, na osnovu konačne ponude prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje - narudžba se smatra konačnom i prodavatelj postupa s isporukom robe sukladno utanačenom dogovoru.

Konačna ponuda prodavatelja na osnovu koje kupac izvrši plaćanje predstavlja potvrdu prethodne obavjesti u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

Ovdje opisujemo jednostavan način online naručivanja.

 

Klikom na "potvrđujem narudžbu" završavate proces kupnje i Vaša narudžba je zaprimljena.

Očekujte potvrdu narudžbe mailom - dobit ćete obavijest o "ticket" poruci koju ste primili, klikom na ponuđeni link direktno prelazite u dijaloški okvir u kojem su vidljivi svi podaci Vaše narudžbe i naše konverzacije sa Vama. U mogućnosti ste otvoriti naš link u bilo kojem trenutku a svaka promjena našeg razgovora bit će zabilježena i za svaku promjenu dobivate obavijest putem maila.

Narudžbu nije moguće izvršiti ukoliko nakon zaprimljenog predračuna ne potvrdite primljeni predračun.

Ako negdje zapne, molimo nazovite nas za pomoć u radno vrijeme (od 9 do 12h radnim danom). Naši djelatnici će Vam rado pomoći i uputiti Vas.

Kupac je dužan prije izvršenja narudžbe provjeriti legalnost u državi isporuke, za svaki naručeno artikl. U slučaju da iz nekog razloga artikli budu zaplijenjeni od strane tijela države gdje je artikl isporučen, nismo obvezni nadoknaditi trošak zaplijenjenog artikla.

 

ISPORUKA

 

Rok isporuke robe je 1-3 radna dana za područje Republike Hrvatske. Za rok isporuke za robu koja nije na skladištu, kupac će biti kontaktiran. Ukoliko se tražena roba trenutno ne nalazi na skladištu o tome će biti kupac obaviješten prije upita o potvrdi narudžbe.

Prodavatelj će robu isporučiti kupcu u skladu s potvrđenom narudžbom (svojom konačnom ponudom - potvrdom prethodne obavjesti) koju je dao kupcu nakon što kupac izvrši plaćanje.

Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave, te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Robu za kupca - pravnu osobu može preuzeti od kupca navedena služba ili pojedinac na adresi skladišta prodavatelja. Podaci koje kupac pošalje prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na dostavnici prodavatelja odnosno prijevoznika.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzete robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda a sve prema tekstu na dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primjeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa dostavnice kontaktirati prodavatelja i tada postupiti prema naputcima prodavatelja.

Kupac nakon potpisa dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja kupac je dužan bez odlaganja prijaviti prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 1 dana od primitka proizvoda.

Za robu koju prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili ne dostavi. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ukoliko kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća prodavatelju.

Ukoliko kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati prodavatelju, prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, prodavatelj će kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je kupac uplatio prodavatelju na transakcijski račun.

 

UGOVOR O PRODAJI

 

Prodavatelj i kupac obostranim prihvatima narudžbe i ponude i plaćanja robe u cijelosti od strane kupca zaključili su Ugovor o prodaji koji se sastoji od računa izdanog od strane prodavatelja sa svim zakonom predviđenim elementima i ovih Uvjeta prodaje.

U slučaju nesuglasica prodavatelj i kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Varaždinu.

 

RASKID UGOVORA

 

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

 Osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

 

 Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.

 Potrošač mora snositi samo izravne troškove povrata robe.

U slučaju da kupac vraća proizvod koji nije zapakiran u orginalnu neoštećenu ambalažu prodavatelj će kupcu vratiti 80% od, na svoj račun primljene, uplate kupca.

 

ISKLJUČENJE PRAVA NA RASKID UGOVORA

 

Kupac ne može tražiti raskid ugovora za robu koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču, zapečaćenu robu koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Kupac ne može vratiti proizvod i/ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.

Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran softwer ili neka od elektronskih igri, a proizvod nije u orginalnoj neraspakiranoj ambalaži. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon roka predviđenog ovim Uvjetima za raskid ugovora.

 

GARANCIJA ZA ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE UREĐAJA

 

Prodavatelj uz određenu naručenu robu dostavlja kupcu Račun-otpremnicu koja jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih djelova.

 

Ukoliko naručeni i isporučeni dijelovi nisu montirani od strane stručne osobe odnosno ovlaštenog servisa, proizvođač ne priznaje reklamaciju. Reklamacija se ipak može uputiti najbližem ovlaštenom serviseru - Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji kupac ne želi prihvatiti prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem/uvoznikom zamjenu uređaja novim. Troškovi transporta uređaja priznaju se kupcu u skladu sa jamstvenim uvjetima.

Pojedini proizvođači i uvoznici svoje garantne/jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv „blister pakovanjem“.Za ove proizvode prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog računa koji je kupac primio od prodavatelja.

Kupac može prodavatelju dostaviti neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena kupcu bez odlaganja. Ovjereni jamstveni list i orginal računa prodavatelja kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

 

POVRAT I ZAMJENA

 

Kupac ima pravo na povrat robe u slijedećim slučajevima:

- ako je isporučena roba koja nije naručena

- ako je isporučena roba koja ima grešku, tj. nije ispravna

Zahtjev za povratom kupac mora podnjeti u roku od 3 dana od kupnje proizvoda, nakon tog roka vrijede uvjeti ugovoreni kod izdavanja računa i jamstva koje je kupac dobio prilikom kupovine. Jamstveni list odnosno Račun-Otpremnicu izdaje ovlašteni distributer i kupac je odgovoran provjeriti preko portala SERVIS-HR Račun-Otpremnicu koju je primio nakon potvrđivanja narudžbe. Tvrtkama i Obrtima šalje se eRačun na e-mail adresu koja je navedena kod traženja ponude, Fizičkim osobama poslan je Račun-Otpremnica na e-mail adresu koja je navedena kod traženja ponude. Ukoliko kupac primjeti da je izgubio ili da nije dobio Račun-Otpremnicu (Jamstvo), dužan je isto prijaviti u roku od 7 dana kako bi prodavatelj pokušao ishoditi.

 

Prije ispunjenja zahtjeva za povratom, prodavatelj mora od ovlaštenog servisa dobiti potvrdu da je proizvod neispravan ili to mora biti dokazano na drugi objektivan način od strane ovlaštenog subjekta. Povrat samo temeljem zahtjeva bez dokumentacije koja potvrđuje neispravnost nije moguć, jer se često događa da proizvod ne radi ispravno radi pogrešnog rukovanja ili neznanja oko rukovanja.

 

Artikli koje kupac vraća moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima, priborom i dokumentacijom.
Kupac proizvode vraća na adresu: B design, obrt za uređenje, Varaždinska 88, 42220 Novi Marof.

Ukoliko je proizvod ispravan i nema nedostataka, već je kupac naknadno zaključio da mu se proizvod ne sviđa, kupac nema pravo na povrat ili zamjenu proizvoda. Ovo je regulirano zbog zaštite drugih potrošača i kupaca koji bi kasnije u tom slučaju dobili korišteni proizvod. Eventulano se može dogovoriti povrat uz umanjenje vrijednosti proizvoda, kako bi isti mogao biti prodan na rasporodaji uz naznaku da je bio korišten. Ovo je moguće samo ako prodavatelj zaključi da se proizvod može dalje ponuditi kao korišten, a da time ne budu povrijeđena prava budućeg kupca, te ako se kupac složi s umanjenom vrijednosti koju će dobiti natrag.

 

CJENE PRUŽANJA SERVISNIH USLUGA

Usluga izvođenja radova (Usluga)

Cijena radnog sata u vremenu od 08:00 do 18:00 iznosi 35,84 €.
Subotom i van radnog vremena 46,45 €.
Nedjeljom, praznikom i u vremenu od 22:00 do 06:00 iznosi 59,73 €.

Dolazak na objekt servisnim vozilom 0,6 €/km + cestarina + sati na putu 19,91 €/h.


 

SLIKE

 

Slike su informativnog karaktera i ne moraju nužno odgovarati stvarnim proizvodima.

Detalji članka

ID članka:
6
Kategorija: